Пожалуйста, зарегистрируйтесь на нашем сайте! Сегодня Среда, 14.11.2018г.
| RSS

Технологическая оснастка, захваты магнитные, металлообработка...

  Нефтедобывающее оборудование, дезинтеграторы, передовые технологии...  

Главная Продукция Контактная информация Войти Вход
Меню сайта
Друзья сайта
Прогноз погоды

GISMETEO: Погода по г. Краматорск
Категории раздела
Информация для акционеров [44]
Информация для акционеров
Главная » 2013 » Май » 8 » Примітки до фінансової діяльності
19:43
Примітки до фінансової діяльності
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності

1. Iнформацiя про Товариство.

Повне найменування пiдприємства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОСНАСТКА"
Скорочене найменування пiдприємства ПАТ "НВП "ОСНАСТКА"
Органiзацiйно-правова форма пiдприємства Акцiонерне товариство
Код ЕДРПОУ 13517472
Юридична адреса пiдприємства 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонiкiдзе, б. 10
Дата проведення державної реєстрацiї 09.11.1995 р.
Розмiр зареєстрованого статутного капiталу, тис. грн. 483
Розмiр сплаченого статутного капiталу, тис. грн. 483
Вид дiяльностi по КВЕД-2010 " 28.41 Виробництво металообробних машин;
" 25.61 Оброблення металiв та нанесення покриття на метали;
" 25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв;
" 25.94 Виробництво крiпильних i 'винтонарiзних виробiв;
" 28.91 Виробництво машин i устатковання для металургiї;
" 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
Можливi користувачi фiнансової звiтностi засновники, банки, податковi, статистичнi i iншi уповноваженi державнi органи i iншi суб'єкти,
передбаченi чинним законодавством
Форми ведення бухгалтерського облiку Журнально-ордерна
Керiвник Здор В. О.
Головний бухгалтер Чикота Т. В.

2. Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик.

Дата переходу на МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ Товариством обрано 01 сiчня 2012 року.

Основа пiдготовки. Основнi положення облiкової полiтики, використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi наведено нижче. Цi полiтики
були застосованi до всiх перiодiв, що наведенi в цiй фiнансовiй звiтностi, якщо не вказано iнше.

Презентацiя валюти. Всi суми в фiнансовiй звiтностi представленi в гривнах України ("грн."), якщо не вказано iнше.

Основнi принципи облiкової полiтики
Принципи облiкової полiтики використанi для пiдготовки фiнансової звiтностi, викладенi нижче.
Операцiї з iноземною валютою
(а) Функцiональна валюта та валюта представлення. Всi суб'єкти в фiнансовому звiтi Товариства вимiрюються у валютi первинного економiчного
середовища, в якому суб'єкти господарювання здiйснюють свою дiяльнiсть ("функцiональна валюта"). Нацiональна валюта України, Українська
гривня ("UAH") є функцiональною валютою для Товариства. Ця фiнансова звiтнiсть представлено в тисячах гривень України, якщо не вказано
iнше, тому гривня також є i валютою представлення.
(б) Операцiї в iноземнiй валютi. Транзакцiї з валютою вiдмiнною вiд функцiональної валюти (iноземна валюта) здiйснюються вiдповiдно до курсу
обмiну, що встановлений на дату здiйснення транзакцiї. Всi монетарнi активи та зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються за обмiнним
курсом на вiдповiдну дату звiту. Немонетарнi статтi вказанi за iсторичною вартiстю перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату
визнання. Немонетарнi статтi вказанi за справедливою вартiстю та перерахованi за обмiнним курсом на дату коли вiдбулося останнє визначення
справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi рiзницi обмiнних курсiв визнаються в звiтi про сукупнi прибутки та збитки.

Визнання доходу. Дохiд (виручка) визнається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди будуть набутi Товариством i що виручка
може бути достовiрно оцiнена, незалежно вiд того, коли здiйснюється платiж. Виручка визнається за справедливою вартiстю, як отримана або
така, що пiдлягає отриманню, враховуючи, визначенi договiрнi умови оплати та без урахування податкiв i мит. Товариство оцiнює певнi умови
контрактiв щодо доходiв, щоб визначити в якостi кого вона дiє - в якостi принципала або агента. Для визнання виручки мають бути дотриманi
наступнi умови:
Продаж товарiв. Виручка вiд проданих товарiв визнається пiсля того, як Товариство передає основнi ризики та вигоди, пов'язанi з процесом
продажу; Товариство не приймає учать в контролi товарiв, в ступенi, яка зазвичай асоцiюється з правом власностi, i не контролює реалiзовану
продукцiю; сума виручки може бути надiйно оцiнена; економiчнi вигоди, пов'язанi з транзакцiями є вiрогiдними або очiкуванi витрати, пов'язанi з
транзакцiями, можуть бути надiйно оцiненi.
Надання послуг. Виручка вiд надання послуг визнається коли сума виручки може бути надiйно оцiнена; економiчнi вигоди вiд здiйснення
транзакцiї є вiрогiдними; iснує надiйне вимiрювання стадiї завершеностi транзакцiї в балансi, i є надiйне вимiрювання витрат для проведення
угоди i витрат для її завершення.
Процентний дохiд. Для оцiнки всiх фiнансових iнструментiв за амортизацiйною вартiстю та процентних фiнансових активах, класифiкованих як
призначених для продажу, процентнi доходи чи витрати визначенi з використанням методу ефективної процентної ставки активу, яка є ставкою
дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових виплат або надходжень на очiкуваний строк утримання фiнансового iнструменту або на бiльш
короткий термiн, при необхiдностi, до чистої балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Процентний дохiд включається до складу
фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд.
Податки
Поточний податок на прибуток. Поточнi доходи податкових активiв i зобов'язань на поточний перiод оцiнюються за сумою, передбаченої до
Категория: Информация для акционеров | Просмотров: 456 | Добавил: chepula | Рейтинг: 0.0/0
Наша гордость
Станок-качалка
Новости, архив записей
Все новости
Календарь
«  Май 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Статистика
Реклама

Здесь могла бы быть Ваша реклама!

Разарботано Dok©
2018
Конструктор сайтов - uCoz